..............................................เห็นด้วย กับความคิดนี้ไหม..................................
 
..............................................เห็นด้วย กับความคิดนี้ไหม..................................


ว่าด้วยกลุ่มนิติราษฎร์อีกครั้ง
โดยวสิษฐ เดชกุญชร (Vasit Dejkunjorn) เมื่อ 31 มกราคม 2012 เวลา 8:57 น.


ว่าด้วยกลุ่มนิติราษฎร์อีกครั้ง โดย วสิษฐ เดชกุญชร


ทีแรกผมตั้งใจจะยังไม่เขียนเรื่องนิติราษฎร์กับมาตรา ๑๑๒ ของประมวลกฎหมายอาญาอีก เพราะเพิ่งเขียนไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์มานี้เอง แต่มีเหตุการณ์ไม่สู้ดีใหม่ ๆ ปรากฏขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงอดไม่ได้ ต้องขอเขียนอีก

เหตุการณ์ไม่สู้ดีใหม่ ๆ ที่ว่านี้คือการที่มีหลายกลุ่มออกมาชุมนุมแสดงความเห็นคัดค้านกลุ่มนิติราษฎร์ และในการแสดงความเห็นคัดค้านนั้น บางกลุ่มก็ส่อความรุนแรง เช่นกลุ่มที่ไปคัดค้านที่หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีการเผาหุ่นที่มีใบหน้าเหมือนคนสำคัญคนหนึ่งในกลุ่มนิติราษฎร์ด้วย

ท่านผู้อ่านคงจำได้ว่า ผมได้เคยเขียนติงกลุ่มนิติราษฎร์ไปแล้วในหน้านี้ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการที่ข้อเสนอของกลุ่มมีลักษณะจะให้มีมาตรการควบคุมพระมหากษัตริย์ ด้วยการบัญญัติในรัฐธรรมนูญ (ที่หากแก้ไขหรือร่างขึ้นใหม่ได้ตามที่กลุ่มนิติราษฎร์ต้องการ) ให้พระมหากษัตริย์สาบานพระองค์ก่อนครองราชย์ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้มีหลักประกันว่าทรง “พิทักษ์รัฐธรรมนูญ”
เกี่ยวกับเรื่องนี้ผมได้เขียนไว้ในบทความว่า ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระมหากษัตริย์ต้องทรงประกาศต่อมหาสมาคมว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” คำประกาศที่ถือกันว่าเป็นปฐมบรมราชโองการ (น่าจะเรียกว่าปฐมบรมราชปฏิญญา) นี้ ไม่ได้เป็นบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับใด แต่เป็นไปตามโบราณราชประเพณี และมีลักษณะไม่ต่างอะไรกับคำสาบานที่กลุ่มนิติราษฎร์ต้องการ

ผมศึกษาความเป็นมาของกลุ่มนิติราษฎร์ และอ่านข้อเสนอของกลุ่มแล้ว ต้องยอมรับว่าแม้จะพยายามศึกษาและอ่านด้วยใจเป็นกลางเพียงใด แต่ก็อดรู้สึกไม่ได้ว่า ข้อเสนอของกลุ่มนิติราษฎร์มีเจตนาอื่น (ที่ไม่เปิดเผย) แฝงเร้นอยู่ ประการแรก กลุ่มนิติราษฎร์ใช้คำว่า “กษัตริย์” แทนคำว่า “พระมหากษัตริย์” ที่เราคนไทยนิยมใช้เมื่อกล่าวถึงสถาบันนั้น ที่จริงคำว่า “กษัตริย์” ดั้งเดิมก็มาจากภาษาสันสกฤต แปลว่าผู้ป้องกันภัย หรือชาตินักรบ บาลีว่าขัตติยะ (ขตฺติย) ในสังคมฮินดูซึ่งแบ่งคนออกเป็นวรรณะหรือชั้นนั้น กษัตริย์เป็นวรรณะที่ ๒ ใน ๔ วรรณะ อีก ๓ วรรณะคือ พราหมณ์ แพศย์ และศูทร ไทยเรารับเอาคำ “กษัตริย์” มาใช้ให้หมายถึงผู้เป็นประมุขของประเทศ หรือพระเจ้าแผ่นดิน และนิยมเรียกว่า “พระมหากษัตริย์” ส่วนกษัตริย์ของประเทศอื่นนั้น เรียกว่าสมเด็จพระราชาธิบดี

คำว่า “พระ” และ “มหา” ที่อยู่ในคำว่า “พระมหากษัตริย์” นั้น สะท้อนความเคารพสักการะที่คนไทยมีต่อสถาบันนั้นมาแต่โบราณ เมื่อกลุ่มนิติราษฎร์เรียกว่า “กษัตริย์” เฉย ๆ จึงทำให้คนแก่หัวโบราณอย่างผมอดสงสัยไม่ได้ว่า กลุ่มนิติราษฎร์มีเจตนาอยู่เป็นเบื้องต้นแล้ว ที่จะลดฐานะของพระมหากษัตริย์ลง

ผมขอตั้งข้อสังเกตอีกครั้งหนึ่งว่า มาตรา ๑๑๒ ของประมวลกฎหมายอาญานั้น อยู่ในภาค ๒ ลักษณะ ๑ ของประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
ที่ผมใช้ตัวหนาและขีดเส้นใต้เอาไว้นี้ ก็เพื่อเน้นและเตือนท่านผู้อ่านว่า ความในมาตรา ๑๑๒ และในประมวลกฎหมายอาญาภาคและลักษณะนั้นเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติหรือของประเทศ และสะท้อนเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ยอมรับว่า สถาบันพระมหากษัตริย์กับความมั่นคงของชาตินั้นแยกกันไม่ได้ หากจะให้บ้านเมืองอยู่ได้ก็ยังต้องมีพระมหากษัตริย์

เกี่ยวกับเรื่องนี้ แม้สมาชิกบางคนของกลุ่มนิติราษฎร์จะอ้างว่า ตนไม่มีเจตนาที่จะล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ และว่าข้อเสนอของตนเป็นไปเพื่อเชิดชูสถาบัน แต่แล้วก็ “ข้อเสนอเพื่อการณรงค์แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒” ที่กลุ่มนิติราษฎร์เสนอในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ปีกลายนี้นั้นเอง ที่ให้ยกมาตรา ๑๑๒ ออกไปไว้ในส่วน (ใหม่) ที่ว่าด้วย “เกียรติยศและชื่อเสียงของพระมหา กษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์” โดยเฉพาะ ยิ่งกว่านั้น กลุ่มนิติราษฎร์ยังให้เหตุผลด้วยว่า การหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี ฯลฯ “ไม่มีสภาพร้ายแรงถึงขนาดกระทบกระเทือนต่อการดำรงอยู่ของบูรณภาพและความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร”

ผมอ่านข้อเสนอของกลุ่มนิติราษฎร์อย่างไร ๆ ก็ตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้ นอกจากว่า กลุ่มนิติราษฎร์เห็นว่า ราชอาณาจักรไทยหรือประเทศไทยไม่จำเป็นต้องอาศัยพระมหากษัตริย์เป็นประกันความมั่นคงต่อไปอีกแล้ว หรืออีกนัยหนึ่ง กลุ่มนิติราษฎร์เห็นว่าระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ไม่จำเป็นสำหรับประเทศไทยต่อไปแล้ว

ผมจึงขอประกาศด้วยบทความนี้ว่า เป็นสิทธิของผมในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่ง ที่จะไม่เห็นด้วย และขอคัดค้านกลุ่มนิติราษฎร์ เพราะผมเห็นว่าพระมหากษัตริย์ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยยังสำคัญและจำเป็นสำหรับประเทศไทย

ผมอาจจะถูกหาว่าเป็น “อุลตร้ารอแยลิสต์ (ultra-royalist)” หรืออภิมหาราชนิยมหรือกษัตริยนิยม แต่ผมขอยืนยันว่า ทั้งสิ้นนี้เป็นความรู้สึกและความเห็นแท้ ๆ ของผม ความรู้สึกและความเห็นที่ไม่ได้รับอิทธิพลจากตำราฝรั่งภาษาใดเล่มใด หรือจากตำราไทยเล่มใดที่แปลงมาจากฝรั่ง แต่เป็นความรู้สึกและความเห็นที่เกิดจากการที่ได้เห็นพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่ง คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ สละพระราชหฤทัยและพระวรกาย “ครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” (ซึ่งหมายรวมถึงบรรพบุรุษของผม ครอบครัวของผม และตัวผมด้วย) มาเป็นเวลากว่า ๖๐ ปี เห็นพระองค์ทรงเผชิญกับรัฐบาลเผด็จการทหารและรัฐบาลพลเรือนทุจริตชุดแล้วชุดเล่า และเห็นผลลัพธ์คือความต่อเนื่องและยั่งยืนของเมืองไทยในปัจจุบัน

เมืองไทยที่คนไทยส่วนใหญ่ได้อาศัยเป็นที่ประกอบสัมมาชีพและมีความสุขพอควรแก่อัตภาพ เมืองไทยที่คนไทยส่วนน้อยมีอิสรภาพเสรีภาพ สามารถแสดงความเห็นที่แตกต่างและเรียกร้องเอาสิ่งที่ตนต้องการได้

ตราบเท่าที่ความเห็นที่แตกต่างและการเรียกร้องนั้น มิได้เป็นไปเพื่อทำลายสิ่งที่ผู้อื่นเคารพสักการะและเห็นว่ามีคุณค่าสำหรับเขา อาทิ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สามสถาบันที่ทำให้เมืองไทยเป็นไทมาได้จนถึงวันนี้

....tatabang.... - [ 31-01-2012 10.47.20 IP:58.11.4.97 ]

ความคิดเห็นที่ 1

อาจจะยาวเกินไป แต่ท่านผู้เขียนก็ถือได้ว่าท่านเคยทำงานใต้เบื้องฝ่าละอองธุลีพระบาท
ถือได้ว่า ท่านก็เป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมือง ซึ่งไม่เคยคิดร้ายกับประเทศไทย


โดยส่วนตัว เห็นด้วยกับสิ่งที่ท่านได้เขียน โดยเฉพาะตรงนี้


"..ผมจึงขอประกาศด้วยบทความนี้ว่า เป็นสิทธิของผมในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่ง ที่จะไม่เห็นด้วย และขอคัดค้านกลุ่มนิติราษฎร์ เพราะผมเห็นว่าพระมหากษัตริย์ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยยังสำคัญและจำเป็นสำหรับประเทศไทย.."


โปรดใช้วิจารณญานให้ดีด้วยครับ

จากคุณ : ....tatabang.... - [ 31-01-2012 10.55.57 IP:58.11.4.97 ]


ความคิดเห็นที่ 2


ขอแสดงความเห็นด้วยคนครับ...

- แต่ไหนแต่ไรมา พระมหากษัตริย์ ก็เป็นจุดศูนย์รวมแห่งจิตใจอันสูงสุดของคนไทยอยู่แล้ว
จะมาแก้ ม.112...เพื่ออะไร...เพื่อริดรอนสิทธิ์ท่าน...ฯลฯ...?

- รัฐบาลชุดนี้กำลังทำอะไร? เริ่มชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ ว่าที่ผ่านมาวุ่นวายและเสียเลือดเสียเนื้อกันทั้ง 2 ฝ่าย
เพื่อประชาธิปไตย..หรือ...เพื่อเหตุที่ นักโทษชาย ทักษิณ มีปัญหากับระบอบที่ปกครองโดยพระมหากษัตริย์

- สิ่งที่กำลังทำกับบ้านเมืองก็เลวร้ายมากพอแล้ว จะทำร้ายหัวใจของพ่อของคนไทยทั้งแผ่นดินอีกแค่ไหน
คุณถึงจะสาแก่ใจ...

- ในฐานะที่ผมก็เป็นคนไทยคนหนึ่ง ขอใช้สิทธิไม่เห็นด้วยและขอคัดค้านกลุ่ม นิติราษฎร์ อย่างเต็มที่อีกคนหนึ่ง
ด้วยเช่นกัน

- ขอพลังประชาชนทั้งประเทศร่วมคัดค้านกลุ่มนิติราษฎร์ด้วยเถิด ทั้งกลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาลชุดนี้ และ กลุ่มที่ไม่
สนับสนุนรัฐบาลชุดนี้ เรื่องอื่นๆมีความคิดเห็นต่างกัน เราไม่ว่า แต่เรื่องนี้เราคนไทยทุกคนที่รักพระองค์..

..........................................................ยอมไม่ได้..................................................................


จากคุณ : SAM - [ 31-01-2012 14.10.26 IP:10.149.199.53 ]


ความคิดเห็นที่ 3

ขอเขียนเพิ่มเติมให้ชัดเจนครับ มันสั้นไปป้องกันการเข้าใจผิดครับ....

- รัฐบาลชุดนี้กำลังทำอะไร? เริ่มชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ ว่าที่ผ่านมาวุ่นวายและเสียเลือดเสียเนื้อกันทั้ง 2 ฝ่าย
เพื่อประชาธิปไตย..หรือ...เพื่อเหตุที่ นักโทษชาย ทักษิณ มีปัญหากับระบอบที่ปกครองโดยพระมหากษัตริย์

[ ระบอบที่ปกครองโดยพระมหากษัตริย์ = ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ]

.................. ขอเอาบทกลอนที่เคยเขียนไว้มาระบาย อีกสักครั้ง ......................


@ หัวใจ คุกรุ่น ร้อนรุ่ม ขึ้นมา

@ จิตใจ เมตตา เหือดหาย ไปพลัน

@ ประชา ทุกข์ร้อน แสนเข็ญ รายวัน

@ แต่หัวใจ มัน ทำด้วยอะไร ....


จากคุณ : SAM - [ 31-01-2012 15.16.09 IP:10.149.199.53 ]


ความคิดเห็นที่ 4
สาระสำคัญที่คณะนิติราษฎร์เสนอ คือ..

1. ให้ยกเลิกมาตรา 112 ออกจากลักษณะว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของราชอาณาจักร

- ต้องถามว่า..หากมีใครคิดหมิ่นประมาท อาฆาตมาดร้าย จ้องล้มล้างพระมหากษัตริย์..มันไม่เกี่ยวกับความมั่นคงของราชอาณาจักรหรือ??
การที่พระมหากษัตริย์ไทยถูกหมิ่นประมาททำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงศักดิ์ศรี ไม่ทำให้ความน่าเชื่อถือของประเทศไทยลดลงหรือ?

ในความเห็นของชราภาพ มาตรานี้ ไม่ได้มีอะไรเสียหาย
แต่ที่เสียหายคือคนที่นำไปบังคับใช้มากกว่า ที่ทำให้เกิดการป้ายสีกลั่นแกล้งกัน


2. เพิ่มหมวดลักษณะความผิดเกี่ยวกับพระเกียรติของพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และเกียรติยศผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

- หมวดที่ว่านี้..ยังไม่เห็นรายละเอียดว่าคืออะไรบ้าง แต่หากพิจารณาโดยรวมเฉพาะหัวข้อใหญ่
หากการเพิ่มหมวดเหล่านี้ จะทำให้การกลั่นแกล้งผู้อื่นโดยอาศัยมาตรานี้มาเป็นเครื่องมือหมดไปหรือลดน้อยลง ชราภาพก็เห็นด้วย


3.แบ่งแยกการคุ้มครองสำหรับตำแหน่งพระมหากษัตริย์ออกจากการคุ้มครองสำหรับตำแหน่งพระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

- คณะนิติราษฎร์บอกว่าประชาธิปไตย ต้องไม่มีความเหลื่อมล้ำ ไม่มีฐานันดร แล้วประเด็นนี้ มันเชิดชูประชาธิปไตยยังไง?

4. เปลี่ยนบทกำหนดโทษ โดยไม่มีอัตราโทษขั้นต่ำ แต่กำหนดเพดานโทษสูงสุดจำคุกไม่เกินสามปีสำหรับการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ และไม่เกินสองปีสำหรับ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

- อันนี้ชราภาพไม่เห็นด้วย เพราะนี่คือประมุขของประเทศ ย้ำ..ประมุขของประเทศ!!
(ยกเว้นว่ามีเจตนาอยากให้ประมุขของประเทศไม่ใช่พระมหากษัตริย์อีกต่อไป)
มาตราอื่นที่คุ้มครองประมุขรัฐอื่นจากการหมิ่นประมาท ก็ยังมีบทลงโทษขั้นต่ำจำคุก 1 ปี
คุ้มครองผู้แทนจากรัฐอื่น (ที่ไม่ใช่ประมุข)ก็ยังมีบทลงโทษขั้นต่ำจำคุก 6 เดือน
แล้วทำไมกับประมุขตัวเอง กลับไม่มีบทลงโทษขั้นต่ำ!!...เป็นบร้าอะไรหรือ!!
แค่เผาธงชาติไทย โทษสูงสุดก็จำคุก 2ปีเข้าไปแล้ว
แต่นี่ประมุขของประเทศ ศักดิ์ศรีมากกว่าธงชาติผืนเดียวมากมายนัก โทษสูงสุดกลับมากกว่าโทษเผาธงชาติแค่ปีเดียว!! เพี้ยนหรือเปล่า!!


5. เพิ่มเหตุยกเว้นความผิด กรณีแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต

- จะว่าไปแล้ว..ชราภาพคิดว่ามันขึ้นกับผู้บังคับใช้กม.มากกว่า ไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมมา

6. เพิ่มเหตุยกเว้นโทษ กรณีข้อความที่กล่าวหานั้นได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นความจริง และการพิสูจน์นั้นเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

- อันนี้ก็เหมือนกัน ..ชราภาพว่ามันขึ้นกับผู้บังคับใช้กม. ไม่เห็นจำเป็นต้องเพิ่มเติม น่าจะหาตัวบทกม.ที่ออกมาเพื่อเอาผิดกับผู้บังคับใช้กม.โดยมิชอบเพิ่มขึ้นมามากกว่า

7. ห้ามบุคคลทั่วไปกล่าวโทษผู้ที่ทำความผิด ให้สำนักราชเลขาธิการมีอำนาจเป็นผู้กล่าวโทษเท่านั้น

- ในเมื่อพระมหากษัตริย์คือประมุขของประเทศ แต่พระองค์ไม่สามารถลงมาเรียกร้องต่อสู้ปกป้องพระเกียรติยศได้ด้วยตัวเอง
แล้วทำไมประชาชนทุกคนจีงไม่สามารถมีสิทธิช่วยเป็นหูเป็นตากล่าวโทษแทนได้ล่ะ
ทำไมต้องให้สำนักราชเลขาธิการเท่านั้นเป็นผู้กล่าวโทษ ทำให้กระบวนการกล่าวโทษต้องกลายเป็นคอขวด
วันๆ คงไม่ต้องทำอะไร สำนักราชเลขาธิการคงขึ้นโรงขึ้นศาลกันทั้งปี
แค่ทุกวันนี้ มีเว็บที่หมิ่นประมาทจำนวนเท่าไหร่ที่ตำรวจละเลยไม่ได้จัดการ แต่รีดไถชาวบ้านตามข้างถนนนี่..ขยันนัก!!
หากเพิ่มบทบัญญัตินี้ ก็เท่ากับจงใจดึงสถาบันให้ลงมาเป็นคดีความโดยตรงด้วยซ้ำ ทำให้เสื่อมเสียพระเกียรติยศซะล่ะมากกว่า
ขนาดประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาถูกคนอังกฤษเขียนด่า บารัค โอบามา ไม่ได้ดำเนินการร้องเรียนอะไร
แต่กระบวนการทางโน้นยังดำเนินการให้เสร็จสรรพ แบนคนอังกฤษไม่ให้เข้าประเทศ เพราะถือเป็นภัย!!


ไหนจะประเด็น ไม่ให้พระมหากษัตริย์มีพระราชดำรัสกับพสกนิกร
มีพวกจินตนาการสูงบางคนบอกว่า เหตุผลของบทนี้ ก็เผื่อไว้สำหรับที่พระมหากษัตริย์อาจตรัสอะไรออกไปโดยขัดแย้งกับนโยบายรัฐบาล
กลัวคนไม่หวังดีจะเอามาเป็นประเด็นสร้างความขัดแย้ง!!


ชราภาพว่า..ควรจะคิดหาวิธีจัดการผู้ไม่หวังดีมากกว่าจะมาคิดจัดการกับผู้เป็นประมุขของประเทศที่ทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองมากมาย
แบบนี้ มันเหมือนเปิดช่องให้รัฐบาลห่วยๆ บริหารจัดการอะไรไม่ได้เรื่อง
ทำประเทศชาติล่มจมได้โดยไม่ต้องเกรงหน้าอินทร์หน้าพรหม
ไม่ต้องอ้างว่า ประชาชนคือผู้ที่เป็นใหญ่ที่สุด เพราะประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเรานั้น ไม่ได้มีความเข้าใจในประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
ยังไม่เคยเรียนรู้การเคารพสิทธิของผู้อื่น รู้จักแค่ใช้สิทธิของตัวเอง แถมใครมีเงินก็ซื้อเสียงได้อีก ได้เป็นรัฐบาล
รัฐบาลที่ซื้อเสียงประชาชนได้ มันจะกลัวประชาชนทำไมล่ะ!!


เรื่องจะให้พระมหากษัตริย์สาบานตนก็เหมือนกัน
ไม่เรียกว่าอยากเปลี่ยนระบอบการปกครอง จะให้เรียกว่าอะไร??
การปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของประเทศ มันเสียหายตรงไหน?!
ประเทศไทยรอดพ้นวิกฤติการณ์หลายต่อหลายอย่างมาได้ก็เพราะพระมหากษัตริย์นี่แหละ ไม่งั้น..ประเทศล่มไปหลายรอบแล้ว!!


การที่นายมีชัย ฤชุพันธ์ ได้พูดว่า..
"เสรีภาพของบุคคล มีขอบเขตจำกัด ต้องไม่ไปละเมิดคนอื่น ถ้าคำนึงถึงแต่เสรีภาพของบุคคล โดยไม่คำนึงถึงสิทธิของคนอื่น สังคมก็คงกลียุค"
....เป็นคำกล่าวที่ชราภาพเห็นด้วยอย่างยิ่ง!!จากคุณ : ชราภาพ - [ 31-01-2012 15.58.13 IP:110.168.126.77 ]


ความคิดเห็นที่ 5

ขอบคุณ คุณแซม ที่แวะมาคุยกัน


กลุ่มนิติราษฎร์....ก็เป็นแค่กลุ่มคนที่ยอมเป็นขี้ข้าของใครที่เราๆทราบๆกัน
เพราะสิ่งที่เขานำเสนอมา เห็นได้ถึงความเหิมเกริม ลบหลู่ ต่อองค์พระประมุข
ก็เป็นแผน เป็นมุกสกปรก เพื่อทำร้ายจิตใจพระองค์ท่าน

เพราะคงมีสิ่งตอบแทนที่คงจะสมน้ำ สมเนื้อ
ไม่งั้นใครหรือที่จะกล้าเนรคุณ อกตัญญู คิดได้ขนาดนี้

กำลังรอดูอยู่ ว่าคนกลุ่มนี้จะโดนบทลงโทษ อย่างไร


โกรธจนระบายมาเป็นกลอนเชียวรึ


....ชราภาพ มาซะยาวเหยียดละเอียดยิบเชียว
ขอเอาตรงนี้มาขบ แทะต่อสักนิ้ดนึง

"..ไหนจะประเด็น ไม่ให้พระมหากษัตริย์มีพระราชดำรัสกับพสกนิกร.."
ข้อนี้เป็นการลดบทบาทของพระองค์ท่านมั้ง

ก็รู้ๆกันอยู่ ไม่ว่าพระองค์ท่านมีพระราชดำรัสอะไรออกมา
ประชาชนเมื่อได้ยินได้ฟัง ก็พากันซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
และพากันถวายความจงรักภักดี ต่อพระองค์ท่านกันมากขึ้น


คงมีคนอิจฉาในบารมีของพระองค์ท่าน
เราเลยได้เห็น ประเด็น....ปัญญาอ่อน....แบบนั้น

จากคุณ : ....tatabang.... - [ 31-01-2012 16.50.49 IP:58.11.4.97 ]


ความคิดเห็นที่ 6
ขนาดไก่เกรียนยังรักพระเจ้าอยู่หัว
อ้ายพวกนิติราษฎร์นี่มันน่าเป็นหนอนให้ไก่จิกกินนะ

จากคุณ : เทศกาลนะจ๊ะ - [ 31-01-2012 16.59.55 IP:180.183.169.242 ]


ความคิดเห็นที่ 7
แม้แต่ไก่ยังรู้ว่า...

จากคุณ : เทศกาล ขออีกทีเหอะ - [ 31-01-2012 17.07.16 IP:180.183.169.242 ]


ความคิดเห็นที่ 8

.... .... ....

มาซะน่ารักเชียว คุณเทศกาล ฯ

จากคุณ : ....tatabang.... - [ 31-01-2012 17.25.31 IP:58.11.4.97 ]


ความคิดเห็นที่ 9
ความเห็นแย้ง ทำให้คนรู้จักใช้เหตุผล ... เกิดปัญญา
กำลังแก้ ด้วยกำลัง
โยเย แก้ ด้วย โยเย
ส่วนตัวแล้ว เนื้อหา ใหม่ (มีมาตรการควบคุมพระมหากษัตริย์ ด้วยการบัญญัติในรัฐธรรมนูญ)
ไม่ได้เป็นหนทาง แก้ปัญหา ดุล อำนาจ แต่เพียงเพื่อเปลี่ยนขั้วอำนาจ
ฐานะประชาชนคน หนึ่ง ทรงประกาศต่อมหาสมาคมว่า “จะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” คิดว่าเพียงพอแล้ว
ทุกระบบมีข้อดี ข้อเสีย ....กาล เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ ผลงาน
จึงไม่อยากด่วนมั่นใจว่า ระบบใหม่จะดีกว่า

จากคุณ : .... - [ 31-01-2012 21.43.10 IP:125.27.229.10 ]


ความคิดเห็นที่ 10
เสริม อีก หน่อย
อีกอย่าง หนึ่ง คือ ยังมีความรู้สีกเปรียบเทียบว่า
บางคน มีความเสียสละ ส่วนตน น้อยกว่า พระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบัน
(ให้คนอื่นเป็นผู้เสียสละแทน) เลยยังไม่ค่อยรู้สึกศรัทธา


จากคุณ : ..... - [ 31-01-2012 22.01.57 IP:125.27.229.10 ]


ความคิดเห็นที่ 11
เรียนเชิญท่านอาจารย์ในคณะนิติราษฎร์เอามันสมองที่คิดว่ามีมั่ก ๆ มาช่วยบริหารจัดการเรื่องน้ำท่วมในปีนี้เถอะ(ถึงแม้จะไม่จบด้านวิศวะก็ตาม)หรือเตรียมคิดข้อกฎหมายที่จะจัดการกับคนที่บริหารน้ำผิดพลาดหน่อยได้มะ

(ถ้าดันทุรังอีกคงได้เจอกันนะค่ะ)

จากคุณ : เรารักในหลวง - [ 31-01-2012 23.01.55 IP:192.168.180.254 ]


ความคิดเห็นที่ 12
ขอบคุณทุกคนมากที่เขียนเล่าคร่าว ๆ เพราะช่วงนี้เห็นคำนี้ทางเฟซบ่อย ๆ ก็เริ่มจะสงสัย บังเอิญว่าเราอยู่่ต่างประเทศ นอกจากแวะมาอ่านที่นี่เป็นครั้งคราว ก็ไม่ค่อยได้ติดตามเรื่องอื่น แล้วพอไปถามในเพจกลุ่มเพื่อนนักศึกษา (เป็นห้องของกลุ่มในเฟซบุค) ไม่มีใครตอบคำถามแม้แต่คนเดียว งงเลย คือเทรดอื่น ๆ ก็คุยกันไปเรื่อยเปื่อย แซวกัน เล่นกัน คุยกันเรื่องนู้นนี้นั้น แต่ไม่ตอบข้อนี้ หรือเรื่องการเมืองเป็นเรื่องที่คนไทยไม่ชอบพูดกัน ก็เลยเก็บความสงสัยมาเรื่อย ๆ วันดีคืนดี อีกห้องหนึ่งมีอีกคนมาโพสต์ด่าปราบดา หยุ่น เราก็งง แต่เดาว่า ปราบดาอยู่ในกลุ่มนิติฯนี้ รบกวนช่วยอธิบายสั้น ๆ จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

คือสรุปมีกลุ่มคนที่ต้องการจะล้ม กฎหมายหมิ่นฯ ถูกต้องไหม

เราเข้าใจคนที่เห็นช่องทาง คนที่อาจจะเคยได้มาอยู่ในสังคมที่มันเปิด ก็อยากจะเลียนแบบคนอื่นโดยไม่ดูบริบท แล้วเอาความต้องการของตนมาอ้างล็อบบี้หาผู้สนับสนุนนานาชาติ (เพราะว่าทางฝั่งตะวันตกเค้าโปรเรื่องฟรีด้อมออฟสปีช คือ ทุกคนสามารถจะวิพากย์วิจารณ์อะไร หรือ ใครก็ได้ ถ้าอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม)

ก็เ้ข้าทางไอ่เหลี่ยมกับพวกพ้องของมันมีเจตนาที่เลวแบบไม่แอบแฝง

เออ แต่เราอาจจะเขียนสับสนนะขอโทษด้วย ก็แทรกนู่นนี่นั่น เล่าให้ฟังว่า ถ้าคุยกันในหลักการนี้ เราโดนเพื่อนฝรั่งรุมตลอด เรื่องกฎหมายหมิ่นฯ นี้ แต่เราต้องใจเย็นต้องอธิบายให้เค้าฟังว่าประเทศไทยไม่พร้อม คนไทยไม่พร้อม เพราะคนชั่วมันมีอำนาจ มันชอบเอามาใช้เป็นช่องทาง แต่ก็ถกกันไม่จบไม่สิ้นเรื่องนี้

เคยมีคนพูดว่าความคิดเราเปลี่ยนเยอะเพราะเราซึมซับความเป็นตะวันตก แต่ใจเราที่รักในหลวงไม่เคยเปลี่ยน หลักการอะไรมันก็ไม่สามารถจะลบล้างความจริงที่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นเป็นยิ่งกว่าเทพ เพราะพระราชกรณียกิจของท่าน ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้ทำมาตลอด บอกได้เลยว่า เดี๋ยวนี้เราเชี่ยวชาญในการอธิบายมาก จากที่เดินหนี คือฝรั่งไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคนมีการศึกษาอย่างเรา (ในความคิดของพวกเค้า) ถึงได้เชิดชูมนุษย์อีกคนหนึ่งมากกว่ามนุษย์ทั่วไป แบบเราเอาเปรียบเทียบกับก๊อดของเค้าเลย ว่ายูยังไม่รู้เลยว่าคุณจีซัสเนี่ยมีตัวตนหรือเปล่า เล่า ๆ กันมาสองพันปี ยังเชื่อกันได้ อันนี้มีตัวตนให้เห็นเลย living legend ทำไมจะบูชาไม่ได้ เสต็ปจีซัสเป็นไงไม่รู้นะ แต่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนะ ยิ่งกว่าเซ้นท์เค้าทุก ๆ คนรวมกัน หลัง ๆ เพื่อนเราเดินหนีเราแทน

ไอ่พวกนักวิชาการหัวขวดนี่มันมีอะไรอยู่ในหัวมั่งถึงสังเคราะห์ความจริงไม่ได้ หรือว่ามันมีอะไรมาคั่นกลางระหว่างความจริงกับจิตสำนึก

ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับข้อมูล ถ้าหากว่ามีอะไรที่คนไทยตัวเล็ก ๆ อย่างเราจะช่วยคัดค้านได้ ขอให้ช่วยส่งข่าวด้วยนะคะ จะติดตามเรื่อย ๆจากคุณ : B Complex - [ 01-02-2012 06.02.57 IP:77.99.63.137 ]


ความคิดเห็นที่ 13


สวัสดี คุณคห. 9

".. แก้ปัญหา ดุล อำนาจ แต่เพียงเพื่อเปลี่ยนขั้วอำนาจ .."
ดูๆเจตนาแล้ว ก็น่าจะใช่เช่นนั้นละครับ


คุณคห. 10 ....


คุณ B Complex สวัสดีครับ ไม่เห็นซะนานเชียว
((..แต่มาคราวนี้ งานเข้าตาตะแบงเลยครับ..))

เรื่องของ ปราบดา หยุ่น
เป็นข่าวดัง โดนด่า เพราะใช่ครับที่เขาเป็นแนวร่วมกับนิติราษฎร์

เอาลิงค์ไปอ่านเล่นๆดีไหมครับ ขอตัวเรื่องอธิบายนะ แบบว่าเรื่องนี้ไม่สันทัดครับ


http://www.zoneza.com/112-VS-112-view6670.htm


http://www.jamjung.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99/%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%94.html


ด้วยมุมมองของตาตะแบงเห็นว่า
วิถีของความเป็นไทย เรามีประเทศมาได้เพราะเรามีสถาบันกษัตริย์
ซึ่งทรงเป็นผู้นำในเรื่องของการปกป้องดินแดน

ซึ่งจะเห็นได้จากอดีต เรามีพระนเรศวร พระจ้าตากสิน และสืบขึ้นไปอีก
ก็ยังมีอีกหลายพระองค์ และเรื่อยจนมาถึง พระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบัน

วิถี วัฒนธรรม เราให้ความเคารพกันมาแต่ไหนแต่ไร
เพราะเราซาบซึ้งในคุณความดีที่ทุกพระองค์ทรงมีมา
ทำให้เรามีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งเราเห็นได้ชัดเจน จากในหลวงของเรา
จากการเสียสละของพระองค์ ที่ทรงช่วยดูแลประชาชนมาตลอด

จึงไม่แปลกที่ประชาชนชาวไทย จะรัก นับถือ
และจะขอแสดงออกซึ่งความกตัญญูต่อพระองค์ท่าน
ด้วยการออกมาคัดค้านการกระทำของคนกลุ่มนี้

ขอบคุณที่คุณบี ช่วยอธิบายความเป็นไทยให้เพื่อนชาวต่างชาติได้รับทราบ
ในเรื่องราวที่เกิดขึ้น

และเพื่อให้เห็น ถึงความเป็นนิติราษฎร์ ตาตะแบงมีลิงค์มาฝากอีกครับ


http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=725e87391fe8cdff


http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1327048750&grpid=06&catid=01

จากคุณ : ....tatabang.... - [ 01-02-2012 08.59.53 IP:58.11.4.97 ]


ความคิดเห็นที่ 14
นิติราษฏร์ ดำเนินการเข้าเกมส์ คิดของต่างชาติเลย
ทุนนิยมจะได้ครองโลกเร็วๆ ขึ้น
ถ้าไม่ทำตามเกมส์ต่างชาติเหมือนหาทางไปเองไม่ถูก

จากคุณ : 1 - [ 01-02-2012 16.49.18 IP:101.108.30.155 ]


ความคิดเห็นที่ 15
ขอบคุณมากค่ะ อ่านส่วนของปราบดาแล้วก็ ถึงกับเพลีย อิสระทางความคิด...จ้ะ พ่อเด็กนอก (คือคนอื่นที่คิดต่างนี่เค้าเหมาว่า ไม่มีอิสระทางความคิด ใช่มั้ย)

แต่จะว่าไป เราก็ไม่เห็นด้วยกับปฏิกริยาของกนกนะ เพราะเรื่องอย่างนี้มันไม่เกี่ยวกับพ่อแม่

ส่วนเรื่องของแกนนำกลุ่มฯ กับ อธิการฯ นี้เป็นการถกเถียงในหลักการที่ต้องบอกว่า ถ้าใจใครชอบฝั่งไหนก็เข้าข้างฝั่งนั้นแหละ

ประเทศไทยมันก็จะง่อย ๆ อย่างนี้ต่อไป หมดกลุ่มนี้ มันก็มีกลุ่มนั้น กลุ่มนู้น มาก่อกวนเรื่อยไป ตั้งแต่รากหญ้า (มาเผา) นักวิชาการ (มาเห่า) ยันมหาเศรษฐี (มาให้ทุนสนับสนุนการป่วน) กลุ่มที่ผลประโยชน์มันไม่ลงตัวทุกกลุ่มมันก็ร่วมมือกันจนกว่าขั้วมันจะเปลี่ยน เงินจะหมด หรือไม่ก็ไอ่เหลี่ยมตาย

เราไม่เคยหวังว่าประเทศไทยจะดีขึ้นในแง่ของการเมืองเพราะว่ามันไม่เคยดี นักการเมืองทุกยุคทุกสมัยไม่มีวิสัยทัศน์ ไม่มีความจริงใจ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน แต่ก็ไม่ได้อยากให้มันเลวจนเกินไปแบบ เฮ้ยยย จะกินคนเดียวหมดประเทศเลยเหรอ

พูดเรื่องการเมืองแล้วปวดหมอง ไปไหว้พระ ระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าอยู่หัวดีกว่า เคยวางแผนไว้ว่าวันที่บินกลับไทยถาวรจะชูรูปพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชินีที่สนามบิน (เหมือนนักมวย) รอวันนั้นให้มาถึงไว ๆ

ปล มีเพื่อนพึ่งจะบินกลับไทย ไปถึงสุวรรณภูมิ ก้มกราบที่พื้นด้วยจากคุณ : B Complex - [ 02-02-2012 06.20.10 IP:77.99.63.137 ]


ความคิดเห็นที่ 16

คุณ 1....
เห็นข่าวธิดาแดง แห่งนปช. ออกมาประกาศเมื่อปลายปีที่แล้ว
ว่า กลุ่มนิติราษฎร์ เป็นแขนซ้าย แขนขวา ในกลุ่มกระบวนการ
((..แต่หาคลิปไม่เจอ..))
ซึ่งนปช. ขอสนับสนุน


คุณบี เราก็งง กับแนวคิดของวรเจตน์
เห็นว่าจบด้านกฏหมายมหาชน แต่ไหงไปแสดงออกเรื่องการช่วยเหลือนายทุนเนี่ย

เรื่องคุณกนก ตาตะแบงก็คิดเอาเองว่า
ในเมื่อในหลวง เป็นที่เคารพยิ่งกว่าพ่อ แต่มีคนมากระทำต่อพระองค์ท่านแบบนั้น
ใครหรือจะไม่แค้นใจ เพราะเราเองยังออกอาการเคืองทุกครั้ง ที่เห็นพฤติกรรม
ของคนกลุ่มนี้ แล้วก็ด่าให้แฟนฟังเสมอ ว่ามันไม่รู้กันหรือไร ว่าอะไรเป็นอะไร

และโดยพื้นฐานของตาตะแบงเอง ถูกอบรมมาเรื่องพฤติกรรมต่อสังคมว่า
..อย่าให้ใครเขาว่าได้นะ ว่าแม่ไม่สอน..


สำหรับเรื่องแกนนำกลุ่ม กับอธิการ
นี่ก็ออกมาช้าเกินไป ตัวอธิการเองน่าจะเตือนกันมาตั้งแต่แรก
น่าจะปรามกันเป็นการภายในมาก่อนหน้านี้
ไม่น่าปล่อยให้เลยเถิดจนสังคมต้องออกมาโวยวาย


วันนี้ มีคลิปมาฝากอีกอัน
แล้วไปกดต่อภาคสองเอาเองนะ


ปล. ชื่นชมในสำนึกของความเป็นไทย ในตัวของเพื่อนคุณ

จากคุณ : ....tatabang.... - [ 02-02-2012 12.53.19 IP:58.11.52.78 ]


ความคิดเห็นที่ 17
อ่านข่าวนิติราษฎร์ทีไร เกิดอาการปวดใจทุกที!!

ว่าแต่...คุณตาตะแบงคิดยังไงกับการประกาศห้ามกลุ่มนิติราษฎร์ใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในเรื่องของมาตรา 112..

ชราภาพเองนั้น เห็นด้วยกับการออกมาประกาศห้ามใช้พื้นที่
และไม่ได้รู้สึกว่าการประกาศห้ามนี้ มันริดรอนเสรีภาพตรงไหน?(เค้าไม่ได้ห้ามคิด แค่ไม่ให้ใช้พื้นที่ในการก่อการ อยากทำก็ไปทำที่อื่น)
ไม่ใช่ใครคิดจะใช้พื้นที่ที่ไหนก็ได้..แล้วมากระทำการกิจธุระของตัวเอง โดยอ้างว่าเป็นเรื่องวิชาการ
แล้วโหนชื่อเสียงสถาบันสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสิ่งที่ตัวเองคิดและทำมากยิ่งขึ้น
โดยสิ่งที่ตัวเองได้ก่อการขึ้นนั้น ล่อแหลมต่อการสร้างความแตกร้าวในสังคมเพิ่มขึ้น

มธ.มีสิทธิที่จะปกป้องชื่อเสียงของตัวเอง เพราะการที่นิติราษฎร์ใช้พื้นที่ของมธ. ก่อให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดว่า มธ.เลือกข้างแล้ว
กลุ่มนิติราษฎร์จึงทำให้ชื่อเสียงของ มธ.แปดเปื้อนไม่เป็นกลาง มธ.จึงต้องปกป้องตัวเองเช่นกัน

อย่าทำให้คำว่า "เสรีภาพ" มันมัวหมองไปมากกว่านี้เลย

จากคุณ : ชราภาพ - [ 02-02-2012 13.34.43 IP:124.120.100.26 ]


ความคิดเห็นที่ 18
มีจม.จากอดีตอธิการฯมธ. ถึงอธิการฯมธ.คนปัจจุบันมาให้อ่านกัน
--------------------------------------------------------

"ชาญวิทย์ เกษตรศิริ"อดีตอธิการบดีมธ.ส่งจดหมายถึงอธิการบดีศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ และกก.บริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องเปิด-ปิดพื้นที่มธ.

จดหมายจากอธิการบดี ถึงอธิการบดี
A Letter to a Rector

เรื่อง หลักการประชาธิปไตย-เสรีภาพ-เสมอภาค-ภราดรภาพ กับการ"เปิด-ปิด"พื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรียน อธิการบดี ศ. สมคิด เลิศไพฑูรย์ และคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

เนื่องในโอกาสวันแห่ง"ความรัก"ที่เวียนมาถึงในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ศกนี้ ผมขอส่งความปรารถนาดี มายังท่านอธิการบดี กับคณะ และขออวยพรให้อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทั้งนี้เพื่อจักได้ปฏิบัติงานเพื่อมหาวิทยาลัย และประเทศชาติ ประชาชนของเรา

สืบเนื่องจากการที่ท่านอธิการบดี กับคณะกรรมการบริหารฯ ได้แถลงว่า

"ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยคณบดี ผู้อำนวยการสำนักสถาบัน มีมติเอกฉันท์ว่ามหาวิทยาลัยฯ คณะ สำนัก สถาบันจะไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยฯ เพื่อเคลื่อนไหวกรณีประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 อีกต่อไป เพราะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถานที่ราชการ การอนุญาตต่อไปอาจทำให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นการดำเนินการของมหาวิทยาลัยฯ หรือมหาวิทยาลัยฯ เห็นด้วยกับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น อีกทั้งอาจนำมาซึ่งความขัดแย้งอย่างรุนแรงภายในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ จนมหาวิทยาลัยฯ ไม่อาจดูแลความปลอดภัยของบุคคล และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯได้"

ผมในฐานะส่วนหนึ่งของประชาคมธรรมศาสตร์ และส่วนหนึ่งของสังคมประชาธิปไตยของสยามประเทศไทย ขอแสดงความคิดเห็นมาดังต่อไปนี้

หนึ่ง) ผมมีความเห็นว่าคำแถลงดังกล่าว ไม่ถูกต้องตามเจตนารมณ์และจิตวิญญาณของการสถาปนามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง (The University of Moral and Political Sciences UMPS) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2477 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักประการที่ 6 ที่ว่า"จะต้องให้มีการศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร"ของ"คณะราษฎร" ที่ทำการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ หรือ"ราชาธิปไตย" ให้เป็นประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ เมื่อ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475

สอง) คำแถลงดังกล่าว ไม่ถูกต้องตามขนบประเพณีของธรรมศาสตร์ ที่ยืนยันในหลักการของ"เสรีภาพ-เสมอภาค-ภราดรภาพ" ที่ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยของผู้ประศาสตร์การปรีดี พนมยงค์ ตลอดจน ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และ ศ. สัญญา ธรรมศักดิ์ ซึ่งเคยกล่าวเป็นหลักการหนึ่งของมหาวิทยาลัยว่า "ธรรมศาสตร์ มีเสรีภาพทุกตารางนิ้ว" (อธิการบดี 2514-2516)

สาม) ข้อเสนอของ"คณะนิติราษฎร์"ทั้ง 7 ข้อตามที่ทราบกันนั้น (ดูล่างสุด) ต้องการใช้หลัก"วิชาการ" เพื่อ"ปฏิรูป-แก้ไข" กฎหมายอาญา มาตรา 112 ที่ล้าหลัง และเป็นมรดกของระบอบอำนาจนิยม และในขณะเดียวกัน ก็เพื่อให้สถาบันกษัตริย์สยามประเทศไทยของเรามั่นคง สถาพร อยู่คู่กับระบอบประชาธิปไตย ตามมาตรฐานสากล ของนานาอารยประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร ยุโรปตะวันตก และ/หรือญี่ปุ่น ข้อเสนอดังกล่าว หาใช่เป็นการทำลาย หรือล้มล้าง-ล้มเจ้าไม่

สี่) เราในแวดวงวิชาการทั้งหลายทราบกันดีว่า สถาบันกษัตริย์สมัยใหม่ ที่มั่นคง สถาพร อยู่คู่กับระบอบประชาธิปไตย ตามมาตรฐานสากลของโลก และนานาอารยประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร ยุโรปตะวันตก และ/หรือญี่ปุ่น นั้น เป็นสถาบันที่ใช้ "พระคุณ"หรือ"ความรัก"ความเมตตากรุณา (love) เป็นหลักปฏิบัติ และหลักกฎหมาย มากกว่าใช้"พระเดช" หรือ"ความกลัว" ความเกลียดชัง (fear&hate) หรือการข่มขู่ ด้วยคุกด้วยตะรางอย่างเช่น รัสเซีย/ปรัสเซีย/ออตโตมันตุรกี/จีน/หรือ/เนปาล

ห้า) ข้อเสนอของ "คณะนิติราษฎร์"ทั้ง 7 ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาให้สถาบันกษัตริย์ของเรามั่นคง สถาพร และเป็นสมัยใหม่นั้น สมควรที่จะได้รับการพิจารณาด้วยสติปัญญา และขันติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงทางวิชาการและมหาวิทยาลัย มากกว่าที่จะใช้"โลภะ โทสะ โมหะ"กับ"ภยาคติ" หรือ"อวิชชา"

หก) ผมมีความเห็นว่าแทนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของเรา จะ"ปิด"พื้นที่ในการแสวงหาแสงสว่างทางปัญญา ตามพุทธภาษิตที่ว่า"นตถิ ปญญา สมาอาภา"ด้วยการถกเถียง แลกเปลี่ยนทางวิชาการ ในกรอบของกฎหมาย ขนบประเพณี และรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรแล้ว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตลอดจนสถาบันทางการศึกษาและภูมิปัญญาทั้งปวงทั่วประเทศ จำเป็นที่จะต้อง"เปิด" พื้นที่เหล่านี้ เป็นอย่างยิ่ง

เจ็ด) ผมขอเสนอให้ท่านอธิการบดีเอง และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คณบดี ผู้อำนวยการ ฯลฯ) ได้ดำเนินการ"เปิด"พื้นที่ดังกล่าว โดยท่านอธิการบดี และ/หรือคณะผู้แทน จัดให้มีการถกเถียง แลกเปลี่ยน อภิปราย และดำเนินการหา"ทางออก"ให้กับสังคมและประเทศชาติของเราในยามนี้

คงไม่มีเวลาไหน นับแต่เสียกรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ. 2310 ที่สังคมของเราแตกเป็นก๊ก เป็นเหล่า เป็นสี มากมายเช่นนี้ แหล่งศึกษาและ/หรือมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นที่ใด ที่นี่ ที่ท่าพระจันทร์ ที่รังสิต ที่ลำปาง หรือ ที่ไหนๆ ในสยามประเทศไทย น่าจะต้องเป็นองค์กรกลางในการช่วยกันแก้ปัญหา และหาทางออก

การระดมความคิด ทั้งสนับสนุน และคัดค้าน (แต่ต้องไม่ใช่ในรูปของการโต้วาที หรือไฮปาร์ค เอาชนะคะคาน) กันนั้น เป็นพันธกิจและภารกิจที่เร่งด่วนสุด และสำคัญสูงสุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

นายชาญวิทย์ เกษตรศิริ
(ข้าราชการบำนาญ และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
1 กุมภาพันธ์ (ก่อนวันวาเลนไทน์ 2555/2012)
-----------------------------------------------------------
ที่มา..กรุงเทพธุรกิจจากคุณ : ชราภาพ - [ 02-02-2012 13.38.54 IP:124.120.100.26 ]


ความคิดเห็นที่ 19


เราเห็นด้วยกับชราภาพนั่ระ

อยากแสดงความเห็นในเรื่องมาตรา 112 ก็ไปแสดงที่อื่น
เพราะมาตรานี้ มันก่อให้เกิดผลกระทบต่อมหาวิยาลัยธรรมศาสตร์แน่นอน

เพราะเมื่อใช้พื้นที่ ที่ม.ธรรมศาสตร์ เราคนนอกมองเข้าไป
ก็เกิดการสงสัยว่า เอ๊ะ ธรรมศาสตร์เอาด้วยเหรอ

ซึ่งพื้นที่ธรรมศาสตร์เนี่ย ถ้าปล่อยให้นิติราษฎร์นั่งแถลงการรายวัน
แล้วมีกองเชียร์ใส่เสื้อแดงตามไปเชียร์
((..คงไม่ต้องอธิบายพฤติกรรม ของผู้โหยหาประชาธิปไตยของคนกลุ่มนี้หรอกนะ..))

แล้วถ้ามีกลุ่มต่อต้าน ไปตั้งขบวนโห่ล่ะ อะไรจะเกิดขึ้น
หวังจะพึ่งตำรวจหรือ ?
ถ้ามีความรุนแรงเกิดขึ้นล่ะ ใครที่ต้องรับผิดชอบ
คนแรกก็อธิการบดีนั่นระ เพราะถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง
แล้วนึกภาพไหม ว่าอะไรจะตามมาอีก เฮ้ออออออ


อ่านข้อความแต่ละข้อของ
นายชาญวิทย์ เกษตรศิริ
(ข้าราชการบำนาญ และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ก็ถอนใจอย่างแรง ในใจคิดว่า ตาคนนี้มันเลอะเทอะ

เพราะตาตะแบงมองพฤติกรรมที่แสดงเจตนาของกลุ่มนิติราษฎร์แล้ว
วิเคราะห์จากสติปัญญาน้อยๆ ของตัวเอง ก็สรุปเองว่า
มันเป็นกลุ่มจัดตั้งมาเพื่อ ทำลายในหลวง

จบข่าว

จากคุณ : ....tatabang.... - [ 02-02-2012 14.27.40 IP:58.11.52.78 ]


ความคิดเห็นที่ 20
ไอ้ กลุ่มนิติราษฎร์ นี่มีตนไหนกันบ้างคะ
อยากให้พวกนี้ย้ายไปอยู่ต่างประเทศจัง

ทักทายคุณแบง และเพื่อนๆทุกท่านข้างบนด้วยคะ

ไม่รู้จะพูด จะเขียนอะไรดี มันรู้สึกเบื่อหน่ายจริงๆ
ไม่จบไม่สิ้นกับคนพวกนี้ เวลาดูข่าว เห็นคนพวกนี้ เราเปลี่ยนช่องหนีทันที

เสียงก็ไม่อยากได้ยิน หน้าก็ไม่อยากเห็น จริงๆ

จากคุณ : Kai-Mahachai - [ 02-02-2012 15.43.40 IP:182.53.40.110 ]


ความคิดเห็นที่ 21

หวัดดี หนุ่มไก่

อ่ะ ไปดูที่ลิงค์นี้นะ คห. 96 มีชื่อมายาวเป็นขบวนรถไฟเลยอ่ะ

http://www.thaiday.com/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9550000009649


พี่ก็ตามดูไปเรื่อยๆ เบื่อก็เบื่ออยุ่ระ

จากคุณ : ....พี่แบง.... - [ 02-02-2012 17.02.04 IP:58.11.52.78 ]


ความคิดเห็นที่ 22
ตามจิตสำนึก ของคนไทย ทั่วไป
สถาบันพระมหากษัตริย์ ถือเป็น เอกลักษณ์ ประจำชาติ อย่างหนึ่งของความเป็นไทย เพราะ มีคุณานุประการ ต่อประเทศในการเป็นผู้นำรวบรวมดินแดน และรักษา ดินแดน จนเป็นประเทศไทยทุกวันนี้
สมควรที่คนไทยจะมีจิตสำนึก เคารพ ยกย่อง เทิดทูน เป็นธรรมดา
เช่นเดียว กับเอกลักษณ์ ความเป็นไทยอย่าง อื่นๆ ธงชาติไทย
หากมีผู้มา ย่ำยี คนที่มีจิตสำนึกของคนไทย คงทนเห็นไม่ได้
คนที่มาย่ำยี เอกลักษณ์ของชาติไทย จะสมควรเรียก
ได้อย่างไรว่าเป็น คนไทย (เชื้อชาติไทยได้เพราะทารก ย่อมเลือกเกิดเองไม่ได้ ตามแต่พ่อ แต่แม่) แต่ว่าชอบสัญชาติไหน โตพอน่าจะตัดสินใจเลือกเองได้ แล้ว มีเสรีภาพ ดีกว่ามาย้ำยี สิ่งเทิดทูนของชาติอื่น
แล้วถ้าอยากเป็นคนไทย(สัญชาติไทย) ค่อยมาสอบขอสัญชาติไทยใหม่ (แบบสอบใบขับขี่) จะดีกว่าปล่อย มาทำขายหน้า คนไทย (ปล่อยผ่านมาแบบไม่ได้คุณภาพ)
แล้วทำไม เราจะต้องมาแก้ เอกลักษณ์ ความเป็นไทย ตามอารมณ์ของคนพวกนี้
สมบัติของปู่ย่า ตาทวด สร้างไว้แค่นี้ ยังรักษาไว้ไม่ได้ นำมาย่ำยี แล้ว จะไว้ใจคนพวกนี้ได้อย่างไร

จากคุณ : คนไทยคับแก้วหรือปล่าว - [ 02-02-2012 21.59.12 IP:125.27.238.248 ]


ความคิดเห็นที่ 23
ตามจิตสำนึก ของคนไทย ทั่วไป ( ที่มิได้แบ่งฝ่าย เพราะรู้ดีว่า ทุกฝ่ายมีคนดี- คนเห็นแก่ตัวปะปนกันไปหาผลประโยชน์แฝง และมิได้หมกมุ่นการเมือง)
ความเห็นต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ถือเป็น เอกลักษณ์ ประจำชาติ อย่างหนึ่งของความเป็นไทย เพราะ มีคุณานุประการ ต่อประเทศในการเป็นผู้นำรวบรวมดินแดน และรักษา ดินแดน จนเป็นประเทศไทยทุกวันนี้
สมควรที่คนไทยจะมีจิตสำนึก เคารพ ยกย่อง เทิดทูน เป็นธรรมดา
เช่นเดียว กับเอกลักษณ์ ความเป็นไทยอย่าง อื่นๆ ธงชาติไทย
หากมีผู้มา ย่ำยี คนที่มีจิตสำนึกของคนไทย คงทนเห็นไม่ได้
คนที่มาย่ำยี เอกลักษณ์ของชาติไทย จะสมควรเรียก
ได้อย่างไรว่าเป็น คนไทย (เชื้อชาติไทยได้เพราะทารก ย่อมเลือกเกิดเองไม่ได้ ตามแต่พ่อ แต่แม่) แต่ว่าชอบสัญชาติไหน โตพอน่าจะตัดสินใจเลือกเองได้ แล้ว มีเสรีภาพ ดีกว่ามาย้ำยี สิ่งเทิดทูนของชาติอื่น
แล้วถ้าอยากเป็นคนไทย(สัญชาติไทย) ค่อยมาสอบขอสัญชาติไทยใหม่ (แบบสอบใบขับขี่) จะดีกว่าปล่อย มาทำขายหน้า คนไทย (ปล่อยผ่านมาแบบไม่ได้คุณภาพ)
แล้วทำไม เราจะต้องมาเปลี่ยน เอกลักษณ์ ความเป็นไทย ไปๆ มาๆ ตามแต่ อารมณ์ของคนพวกนี้
สมบัติของปู่ย่า ตาทวด สร้างไว้แค่นี้ ยังรักษาไว้ไม่ได้ นำมาย่ำยี แล้ว จะไว้ใจคนพวกนี้ได้อย่างไร
ธรรมศาสตร์ จะให้ใช้สถานที่ ในการอภิปราย หรือไม่ คิดว่าทางสถาบันน่าจะพิจารณาได้ว่าควร สนับสนุนสถานที่ให้กับ เนื้อหา ที่จะเป็นประโยชน์แับประเทศได้มากกว่า เรื่องนี้ เช่น อีก 6 เดือน น้ำจะท่วม ประชาชนควรเตรียมต้วอย่างไร ควรป้ิองกันอย่างไร จะเกิดประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติมากกว่านี้


จากคุณ : คนไทยอยากฟังเรื่องน้ำท่วม มากว - [ 02-02-2012 22.22.32 IP:125.27.238.248 ]


ความคิดเห็นที่ 24
อ้าว ชาญวิทย์ อยู่เบอร์หนึ่งในลิสต์เลย จดหมายเปิดผนึกมันจะมีความหมายอะไร ในเมื่อคนเขียนไม่เป็นกลาง

เจ้ย นี่ทุกเทศกาลหนัง คนไปดูหนังเค้าก็งง อินี่พูดแต่เรื่องการเมือง (รู้จักเพราะเพื่อนมาถาม)

กลุ่มนี้มีร้อยกว่าคนเอง

มันมีกลุ่มอื่นที่ต่อต้านกลุ่มนี้มั้ย เราจะได้ไปร่วม
จากคุณ : B Complex - [ 02-02-2012 23.18.36 IP:138.38.108.253 ]


ความคิดเห็นที่ 25

ขอโทษนะคุณบี เผอิญมัวแต่ไปเที่ยวเลยไม่ได้ตามข่าวเลย
กลับมาก็มานั่งเก็บตกข่าว

เดี้ยวรวบรวมข่าวก่อน แล้วจะเอามาคุยกันใหม่

จากคุณ : ....tatabang.... - [ 07-02-2012 11.48.37 IP:58.9.191.222 ]


ความคิดเห็นที่ 26
อ่ะ กระทู้นี้เข้ามาตอบได้แล้วเหรอ ??
หลายวันก่อน..ชราภาพเข้ามาตอบไม่ได้เลย แต่ตอบกระทู้อื่นได้หมด ยกเว้นกระทู้นี้

จากคุณ : ชราภาพ - [ 10-02-2012 14.14.56 IP:124.120.88.19 ]


ความคิดเห็นที่ 27
มาร่วม..ปกป้อง สถาบันพระมหากษัตริย์ของพวกเรา
เราจะ...เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้เหนือสิ่งอื่นใด
เราจะ...ทดแทนคุณแผ่นดินเกิดของเราตราบชั่วลูกหลาน
มันผู้ใด..มุ่งหมายทำลายชาติ
มันผู้นั้น..จักต้องมีอันเป็นไป หาความสุขความเจริญมิได้..และกลายเป็นคน...ไร้แผ่นดิน


จากคุณ : ข้าราชการรร. สธ.ทบ - [ 14-02-2013 18.18.19 IP:171.97.27.3 ]


ความคิดเห็นที่ 28
"… นี่บุญเรานะ ที่เรามีพระเจ้าอยู่หัวที่มีธรรมะ
เราก็ต้องมีธรรมะบ้าง เราจะได้ดูดีเหมือนท่าน เอาอย่างท่าน ไม่อย่างนั้นพูดแต่ปากปาว ๆ
รักในหลวง ๆ ถามว่าทำอะไรแบบในหลวงบ้างหรือเปล่า? ..
มีทานไหม มีอภัยทานไหม เบียดเบียนไหม หยาบคายไหม ซื่อตรงไหม
ไม่มีอะไรเอาอย่างท่าน แต่อยากใหญ่อยากโต หาคุณงามความดีไม่ได้...”

" .. ฉะนั้น ถ้ามีธรรมะชีวิตเราจะมีความสุข
ตัวเองมีความสุขแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้คนอื่นเห็นด้วย
อย่างเวลาเราคิดถึงแบบอย่างของผู้ปกครองที่ดี
เราก็นึกถึงในหลวงของเรา นี่ท่านมีคุณสมบัติครบเลย
เป็นโมเดลที่ดี เป็นบุญนักหนาแล้ว นานๆ จะเกิดพระเจ้าแผ่นดินอย่างนี้สักทีหนึ่ง
พระเจ้าแผ่นดินที่มีบารมีขนาดนี้ คุณธรรมขนาดนี้ไม่ใช่คนธรรมดาหรอก
ต้องระดับพระโพธิสัตว์ถึงจะทำได้.. " ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


จากคุณ : ข้าราชการรร. สธ.ทบ - [ 14-02-2013 18.19.57 IP:171.97.27.3 ]